CÔNG THỨC CỦA THÀNH CÔNG LÀ GÌ?

Thành công luôn luôn ở phía trước, cớ sao ta phải quay đầu?